Online
Privacy Notice

Art.1 Vertrouwelijkheidsregels

De algemene verordening inzake gegevensbescherming van 27 april 2016 (= GDPR, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt bedrijven strenge regels en voorwaarden op bij de verwerking van de persoonsgegevens van hun klanten om hun privacy te beschermen (EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Met deze privacyverklaring beoogt Online professionals te voorzien van duidelijke en nauwkeurige informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Art.2 De verantwoordelijke voor de verwerking

De "verantwoordelijke voor de verwerking" van uw persoonsgegevens is de volgende rechtspersoon, hierna "ONLINE - PROXIMEDIA" genoemd:

 • De NV PROXIMEDIA, gevestigd te Marie Curiesquare 20, 1070 Brussel en waarvan het nummer bij de KBO 468 561 072 is.

Art.3 De functionaris voor gegevensbescherming en de steward voor gegevensbescherming

Elk van onze klanten kan te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming voor vragen over de verwerking van hun persoonlijke gegevens en de uitoefening van hun rechten onder de GDPR op gdpr@online.be.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Art.4 Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Online mag uw persoonsgegevens alleen voor legitieme en noodzakelijke doeleinden verwerken (art. 6 van de GDPR):

 • Voor de uitvoering en naleving van de dienstverleningsovereenkomst tussen de professional en Online;
 • Voor de goede werking van de onderneming;
 • Voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen die aan de onderneming worden opgelegd in het kader van de zakelijke relatie (onder meer op het gebied van belastingen, boekhouding, contractuele aansprakelijkheid, enz.)

Art.5 Doelstellingen van de gegevensverwerking

Online verwerkt uw persoonlijke gegevens, al dan niet in elektronische vorm, voor legitieme doeleinden in het kader van de contractuele relatie, het handelsverkeer en de veiligheid/beveiliging.

Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Verzoek om informatie, aanbiedingen en prospecten:
  Het primaire doel van deze verzameling is om te kunnen reageren op uw verzoeken om informatie over onze producten en diensten (catalogusaanvragen, prijsaanvragen, offerteaanvragen, aanvragen voor algemene informatie).
 • Mededelingen aan klanten bij de uitvoering van het contract:
  Wij kunnen uw informatie gebruiken om met u te communiceren en beschouwen deze communicatie als een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Wij kunnen uw e-mail- en postadres gebruiken om u te informeren over nieuws, promoties en incidentele aanbiedingen van derden die voor u interessant kunnen zijn.
  Als u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven door te klikken op de link "Uitschrijven" onderaan elke e-mail.
 • De levering van diensten zoals:
  • De productie van bedrijfsvideo's in twee formaten (90 sec. - 30 sec.);
  • De verspreiding van bedrijfsvideo’s van 90 seconden op sites voor videosharing (YouTube, Vimeo, Dailymotion);
  • De verspreiding van video’s van 30 seconden op ons netwerk van schermen (Totems);
  • En de productie van Facebook-campagnes met verspreiding van een video van 30 seconden.
  • Creatie van internetsites
  • Creatie van showcase sites
  • Creatie van webshops
  • Creatie van responsive sites
  • Creatie van mobiele sites
  • Webdesign
  • CMS
  • Digitale communicatie
  • Redactioneel en copywriting
  • Fotoreportages
  • Bizbook - Directory
  • Adwords-campagne
  • Natuurlijke referentiëring
  • Newsletter
  • Batibouw +
  • Batibouw + premium
  • Opleidingen
  • Office 365
  • Onderhoud
  • Helpdesk
  • Google Analytics

Welke informatie van de klant verzamelen wij?

Art.6 Categorieën van persoonsgegevens

Art.6.a Algemeen

De persoonsgegevens omvatten alle informatie over de klant op basis waarvan deze kan worden geïdentificeerd.

Anonieme gegevens, die de professional niet identificeren, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd.

Om de in artikel 5 van deze Privacy Notice vermelde doeleinden te bereiken, zal de verwerking van uw persoonsgegevens het volgende omvatten:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, etc.);
 • Gegevens van persoonlijke aard (telefoonnummer, persoonlijke e-mail...);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, facturatiegegevens...;
 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van het dienstverleningscontract (onderwerp van het contract, facturatieadres, bedrijfsgegevens...);
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factuurgegevens...);
 • Gegevens met betrekking tot telefonische opnames (interview voor de realisatie van de site, verzoeken om informatie...);
 • Gegevens met betrekking tot het einde van het dienstverleningscontract (reden voor opzegging, einddatum van het contract, maandelijkse betalingen, vergoeding...);
 • Online kan ook foto's van de klant verwerken als hij dit aanvaardt, bijvoorbeeld op het internet. De klant kan zijn toestemming hiervoor te allen tijde intrekken, waarna de foto wordt verwijderd;
 • Facebook-getuigenissen van onze klanten die tevreden zijn over onze diensten;
 • Verwijzingen op de site van Online en sociale media (website, informatie over de vestiging).

Art.6.b Gevoelige gegevens

De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon zijn verboden.

Online verbindt zich ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Met wie delen wij uw gegevens?

Art.7 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Wanneer de contractuele relatie begint, is het waarschijnlijk dat de eerste gegevens van de klant zelf komen.

Gedurende de looptijd van het contract bent u verplicht om meer informatie te verstrekken aan Online, inclusief communicatie over uw noden en wensen om de goede uitvoering van de diensten te waarborgen.

Indien u niet van plan bent om de door de wet of overeenkomst vereiste informatie te verstrekken, of indien u bezwaar maakt tegen een noodzakelijke bewaring en/of verwerking, kunt u het genot van bepaalde voordelen verliezen en/of kan Online besluiten om de dienstenovereenkomst ten nadele van u te beëindigen.

Gedurende de looptijd van het contract kan Online ook persoonsgegevens over u ontvangen of genereren.

Art.8 Toegang tot persoonsgegevens

Intern gebruik

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • de IT-afdeling;
 • de productieteams;
 • de installatieteams van de geleverde apparatuur;
 • de serviceteams;
 • de klantenservice;
 • de juridische en incasso-afdeling;
 • de back office;
 • fotografen, cameramannen, copywriters, webdesigners, webmanagers, stagiairs, journalisten, ...;
 • de verschillende managers voor doelstellingen van de dienstverlening.

Extern gebruik

Om bepaalde legitieme redenen kunnen de persoonsgegevens van onze klanten worden meegedeeld of zelfs verwerkt door derden.

Online selecteert zijn medewerkers immers zorgvuldig om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen, met name op het gebied van domeinnaambeheer, copywriting en website-ontwikkeling.

Online zorgt ervoor dat zijn onderaannemers voldoen aan de GDPR-regelgeving.

De verwerking van gegevens door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.

Met dien verstande dat de werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van bovengenoemde dienstverleners of instellingen en de geselecteerde gespecialiseerde dienstverleners het vertrouwelijke karakter van deze gegevens moeten respecteren en ze alleen mogen gebruiken volgens de instructies van Online.

Art.9 Bewaartermijn van de gegevens

Online implementeert de nodige voorzieningen om ervoor te zorgen dat de bewaring van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden de wettelijke termijnen niet overschrijdt.

Art.10 Geautomatiseerde besluitvorming

Online is gebonden aan het principe om geen beslissingen te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde gegevensverwerking wanneer de juridische gevolgen van de beslissing onze klanten te sterk kunnen beïnvloeden.

Wat zijn uw rechten?

Art.11 Rechten van de klant

Online verbindt zich ertoe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veilige verwerking van de persoonsgegevens van elk van zijn klanten te garanderen (artikel 32 van de GDPR).

11.a Recht van inzage (artikel 15 van de GDPR)

Online geeft elke klant het recht op toegang tot zijn of haar eigen persoonsgegevens en het recht om deze te verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.

11.b Recht op rectificatie (artikel 16 GDPR)

Online erkent de mogelijkheid voor zijn klanten om de rectificatie van foutieve gegevens te vragen en om te vragen onvolledige gegevens aan te vullen.

Online zal de betrokken contractant op de hoogte brengen van de wijzigingen.

11.c Recht op vergetelheid (artikel 17 van de GDPR) en recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de GDPR)

Online verbindt zich er met name toe om zijn klanten het recht te geven om hun persoonsgegevens te laten verwijderen in de volgende gevallen:

 • Gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 • De klant maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • Persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Met inbegrip van de beperking van de behandeling in de volgende gevallen, die niet uitputtend zijn:

 • De juistheid van de gegevens wordt door de klant betwist en de verantwoordelijke voor de verwerking heeft tijd nodig om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onwettig en de klant vraagt niet om de verwijdering van zijn persoonsgegevens, maar om een beperking van het gebruik ervan;
 • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet meer nodig in het kader van de contractuele relatie, maar ze zijn wel nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;
 • De klant heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking.

11.d Kennisgeving

Online verbindt zich ertoe elke bestemmeling aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte te brengen van elke rectificatie (4.2) of verwijdering (4.3) van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking (4.4), tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vereist.

11.e. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de GDPR)

Persoonsgegevens kunnen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en digitaal formaat worden doorgegeven aan de klant zelf of aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking indien de gegevens reeds gedigitaliseerd zijn, de overdracht technisch mogelijk is en de klant een schriftelijk verzoek heeft ingediend.

In bovengenoemde gevallen blijft het recht op verwijdering van de gegevens van toepassing.

11.f Recht van bezwaar (art. 21 en 22 van de GDPR)

Online wil luisteren naar de klant en zijn recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.

In dit geval zal Online de wenselijkheid analyseren om de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk te staken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn om de verwerking te laten prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de betrokken klant, of om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

11.g Termijn

Elk verzoek onder de punten 11.a tot en met 11.f wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek van kracht.

11.h Recht om een klacht in te dienen (art. 77 van de GDPR)

De klant heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

Wat is ons engagement?

Art.12 Ons engagement

Online beoogt de implementatie van beveiligingstechnieken om opgeslagen klantgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, onwettige of toevallige vernietiging en onopzettelijk verlies.

Online blijft zijn procedures versterken naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden en met evenredige inspanningen.

 • Online zet zich in voor een optimale transparantie;
 • Online zet zich in voor het leveren van conforme diensten zonder extra kosten voor onze klanten;
 • Online zet zich in om onze klanten te voorzien van nuttige informatie over het onderwerp;
 • Online zal de expliciete toestemming van onze klanten vragen voor het versturen van onze newsletter, promotiemail of een andere marketingoperatie.

Art.13 Procedure bij overtredingen

Het is altijd mogelijk dat persoonsgegevens die in het kader van de contractuele relatie worden verwerkt, in verkeerde handen vallen als gevolg van een menselijke fout, een informaticafout, enz. De leidinggevende moet zijn of haar directe chef en de functionaris voor gegevensbescherming zo snel mogelijk op de hoogte brengen en daarbij zoveel mogelijk informatie verstrekken (feiten, omstandigheden, enz.).

Indien de schending een groot risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de klant, zal Online de betrokken klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen.

Online zal ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de Privacycommissie binnen 72 uur na kennisname van de schending in kwestie op de hoogte te stellen, tenzij de schending geen groot risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de klant. (Art. 32-34 van het GDPR).

Uw akkoord:

Art.14 Toestemming

De klant moet zijn/haar uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens door Online zoals beschreven in deze Privacy Notice.

De klant heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken op eenvoudig schriftelijk verzoek, waarbij de klant de gevolgen daarvan draagt.

Zoals reeds vermeld in artikel 7 wordt eraan herinnerd dat indien de klant niet de informatie verstrekt die hij wettelijk of contractueel moet meedelen, of zich verzet tegen een bewaring en/of een noodzakelijke behandeling, de klant het genot van bepaalde voordelen kan verliezen en/of Online kan beslissen de overeenkomst die hen bindt te beëindigen, ten nadele van de medecontractant.

Online behoudt zich het recht voor om deze Privacy Notice te wijzigen.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken