Juridische informatie

Algemeen

Deze disclaimer heeft als voorwerp de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor al de bezoekers van de Online Internet en online website, die toebehoort aan online internet, met maatschappelijke zetel aan de Paapsemlaan, 16 à 1070 Brussel, BTW BE 468.561.072, Tel. +32 (0)2 349 23 23, Fax +32 (0)2 349 23 24 , e-mail: info@online.be. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. Online kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Online.
Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de Online en online website, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de Bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Online verkrijgen.

Hyperlink naar Online en online website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Online en online website.
De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Online en online website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Online.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de Online en online website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze louter ter informatieve titel van de bezoeker aangebracht. Online controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert geenszins een samenwerkingsverband tussen Online en de derde.

Aansprakelijkheid van Online

Online neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Online daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Online gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de Online en online website aangeboden wordt.
Online zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Online oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Online wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Online zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De Online en online website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Online zich het discretionaire recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Online zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar internetdiensten.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Online verbindt er zich toe geen informatie die haar medegedeeld werd door de bezoeker of door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren. Deze informatie wordt op een strikt confidentiële manier behandeld en zal louter voor doeleinden van intern beheer aangewend worden.

Online past de principes van het reglement (UE) 2016/679 van 27 april 2016 toe voor de bescherming van personen. De bezoeker kan op elk ogenblik de gegevens inkijken, corrigeren en waar nodig laten wijzigen / verwijderen door een mail te sturen naar gdpr@online.be.

Cookies

De Online website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “Cookies accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Alle persoonlijke gegevens die opnieuw worden gepost op de cookies, blijven beschikbaar op de computer van de gebruiker. Niemand anders heeft hier toegang tot, maar we onthouden niettemin ons privacybeleid voor alle doeleinden (zie het privacybeleid). In het geval dat er cookies werden opgenomen in onze database, zullen deze automatisch binnen de 13 maanden worden verwijderd.


Toepasselijk recht – Geschillen

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de sites “ Online.be” en “online.be” voortvloeit, valt onder de Belgische wetgeving. Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven worden aan info@online.be.
Ingeval de betwisting blijft bestaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel en het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Brussel bevoegd.

02 349 23 23